top of page
Search
  • Writer's pictureJoakim Muschött

VAD ÄR EN MANSJOUR?

Allt fler människor i dag googlar på ”mansjour”. Kanske beror det på en känsla av utsatthet efter ”metoo”, kanske beror det på ett emotionellt uppvaknande efter pandemin. Eller så handlar det om att det sakta börjar bli lite mer okej för en man att ta kontakt med någon för att prata om sig och sin livssituation.


70 % av alla självmord begås av män. I åldrarna 15-44 år är det den vanligaste dödsorsaken bland män. I hela världen. Rent generellt söker inte män hjälp för sin livssituation, eftersom det finns en mansnorm som säger att män ska vara starka, trygga och ha kontroll. Män vet att deras värde i samhällets ögon riskerar att minska om de visar sig svaga. Det innebär att naturliga känslor som obeslutsamhet, osäkerhet och rädsla trycks undan och att många män fortfarande växer upp utan språk för sina känslor och utan forum att uttrycka dem i.


En mansjour är ett sådant forum. Det är en politisk och religiöst obunden stiftelse vars värdegrund är att alla har lika värde och en plats som tar emot alla män som vill ha och behöver hjälp. Dit kan man söka sig för att samtala om vad som helst utan att bli dömd eller ifrågasatt. Till en mansjour söker sig män ur alla socialgrupper, yrkesgrupper och åldrar. Många lever eller har levt ett relativt välordnat liv. Det är alltså helt vanliga män som tar kontakt med andra män för att bli lyssnade på med respekt. Mansjouren består av obetalda volontärer som på ideell basis finns där för att lyssna och stötta.


Problemen eller kriserna som männen presenterar varierar starkt. Det kan vara samlevnadsproblem eller separationer. Andra problemområden är svårigheter med mansrollen, problem kring umgänge med barnen eller utmaningar att få sin röst hörd på socialkontor eller i vårdnadstvister. Det kan också röra svårigheter med aggressivitet och misshandel. Träffarna sker personligen, via telefon eller som gruppsamtal.


Det finns mansjourer på lite olika platser i landet. I Stockholm finns Mansjouren i Stockholms län. Dem når du via www.mansjouren.se eller 08 – 30 30 20.


Det finns också andra organisationer som inte är mansjourer, men där likväl samtal mellan män i olika livssituationer arrangeras och genomförs. På vissa ställen träffas man i grupp, i andra sker mötena digitalt eller över telefon.


Manscentrum – https://www.manscentrum.se

Akillesjouren – https://akillesjouren.se/

Broaching – en Facebook-grupp där män stöttar män

Storebror - https://storebror.org/

Underkevlaret - https://www.underkevlaret.se/

ManKindProject – https://mkpnordic.org/Vill du lära dig mer om Mansrörelsen och de olika initiativ som jobbar för att stärka och stötta män får du gärna klicka på knappen nedan!
43 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page