top of page
Search
  • Writer's picturePhilip Otter

Utbildning: Vad är egentligen våld i nära relationer och hur ser fördelningen ut?


Magnus Helander har sätt ihop en utbildning tillsammans med Peter Österberg där de visar att kön inte kan förklara våld i nära relationer. Den genomförs live på Zoom under april månad.


Genom att flytta förklaringsmodellen till Antisocial Beteendeutveckling och se våld i nära relationer som en aspekt av bristande social anpassning öppnar de för möjligheten att i fyra föreläsningar titta på människans evolution, mentala fallgropar, vetenskapsmetodik och sammanfatta det hela med Antisocial Beteendeutveckling.

Peter Österberg är en av våra tyngsta forskare inom Social psykologi med en MSc i Social Psychology, MSc i Business administration och en PhD i Work and Organizational Psychology.

Utgångspunkten för samarbete var ett blogginlägg där Peter kritiserar den etablerade förklaringsmodellen för våld i nära relationer lanserad genom Slagen Dam, Eva Lundgren, ROKS och Nationell Center för Kvinnofrid (NCK).


Deras ansats, som fick spridning bland myndighetspersonal i de nordiska länderna, är att använda en kombination av framing eller "memory hacking" för att påverka kvinnor att alltid beskriva sig som offer, att använda anmälningsbenägenhet som mått och att bara intervjua kvinnor.

Läs Peter Österbergs blogginlägg här


Peter uppmärksammar en validerad metod av Murray Straus för att mäta våld i nära relationer - CTC Conflict Tactics Scale som inte används i Sverige. Man förlitar sig istället på enkäter - då mänskliga minnet är konstruktivt blir "beskriv din upplevelse" kring saker som hänt inte rättvisande. Därför tar de även upp Vetenskapsmetodik i utbildningen.


"Kvinnor, som står för 50 % av det fysiska våldet och majoriteten av det psykiska våldet, står för 90 % av anmälningarna (påståenden om att ha blivit utsatta). Män står för de resterande 10 %. av anmälningarna"

Här hittar ni mer om utbildningen!


123 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page